Ochrana dat

 

Zásady ochrany osobních údajù

Jsme velmi potìšeni, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana osobních údajù je pro vedení spoleènosti hubergroup CZ s.r.o. obzvláštì dùležitá. Používání internetových stránek spoleènosti hubergroup CZ s.r.o. je možné bez jakéhokoli uvedení osobních údajù; pokud však subjekt údajù chce využít speciální podnikové služby prostøednictvím našich webových stránek, mohlo by být zpracování osobních údajù nutné. Pokud je zpracování osobních údajù nutné a takovéto zpracování není podloženo žádným právním základem, obecnì získáváme souhlas od subjektu údajù.

Zpracování osobních údajù, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní èíslo subjektu údajù, musí být vždy v souladu s obecným naøízením o ochranì osobních údajù (GDPR – General Data Protection Regulation) a s právními pøedpisy o ochranì osobních údajù pro konkrétní zemi, platnými pro spoleènost hubergroup CZ s.r.o.. Naše spoleènost by chtìla prostøednictvím tohoto prohlášení o ochranì osobních údajù informovat širokou veøejnost o povaze, rozsahu a úèelu osobních údajù, které shromažïujeme, používáme a zpracováváme. Prostøednictvím tohoto prohlášení o ochranì osobních údajù navíc informujeme subjekty údajù o právech, která jim náleží.

Spoleènost hubergroup CZ s.r.o. jako správce zavedla øadu technických a organizaèních opatøení, aby zajistila tu nejlepší ochranu osobních údajù zpracovávaných prostøednictvím tìchto webových stránek. Pøenos dat po internetu však mùže mít ve své podstatì bezpeènostní slabiny, takže absolutní ochranu zaruèit nelze. Z toho dùvodu nám mùže každý subjekt údajù pøedat osobní údaje prostøednictvím alternativních prostøedkù, napø. telefonicky.

1. Vymezení pojmù

Prohlášení o ochranì osobních údajù spoleènosti hubergroup CZ s.r.o. vychází z pojmù použitých evropským legislativním orgánem pro pøijetí obecného naøízení o ochranì osobních údajù (GDPR – General Data Protection Regulation). Naše prohlášení o ochranì osobních údajù by mìlo být jasné a srozumitelné jak pro širokou veøejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Z toho dùvodu bychom rádi nejdøíve vysvìtlili použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochranì osobních údajù požíváme mimo jiné následující pojmy:

a) osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobì (dále jen „subjekt údajù“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze pøímo èi nepøímo identifikovat, zejména odkazem na urèitý identifikátor, napøíklad jméno, identifikaèní èíslo, lokaèní údaje, síový identifikátor nebo na jeden èi více zvláštních prvkù fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spoleèenské identity této fyzické osoby.

b) subjekt údajù
Subjekt údajù je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem odpovìdným za zpracování.

c) zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací provádìných s osobními údaji nebo soubory osobních údajù, které jsou provádìny pomocí èi bez pomoci automatizovaných postupù, jako je shromáždìní, zaznamenání, uspoøádání, strukturování, uložení, pøizpùsobení nebo pozmìnìní, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpøístupnìní pøenosem, šíøení nebo jakékoli jiné zpøístupnìní, seøazení èi zkombinování, omezení, výmaz nebo znièení.

d) omezení zpracování
Omezením zpracování se rozumí oznaèení uložených osobních údajù za úèelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

e) profilování
Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajù spoèívající v jejich použití k hodnocení nìkterých osobních aspektù vztahujících se k fyzické osobì, zejména k rozboru nebo odhadu aspektù týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmù, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

f) pseudonymizace
Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údajù tak, že již nemohou být pøiøazeny konkrétnímu subjektu údajù bez použití dodateèných informací, pokud jsou tyto dodateèné informace uchovávány oddìlenì a vztahují se na nì technická a organizaèní opatøení, aby bylo zajištìno, že nebudou pøiøazeny identifikované èi identifikovatelné fyzické osobì.

g) správce nebo správce odpovìdný za zpracování
Správcem nebo správcem odpovìdným za zpracování se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veøejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo spoleènì s jinými urèuje úèely a prostøedky zpracování osobních údajù; jsou-li úèely a prostøedky tohoto zpracování urèeny právem Unie èi èlenského státu, mùže toto právo urèit dotèeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho urèení.

h) zpracovatel
Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veøejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) pøíjemce
Pøíjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veøejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, a už se jedná o tøetí stranu, èi nikoli. Avšak orgány veøejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetøení v souladu s právem Unie èi èlenského státu, se za pøíjemce nepovažují; zpracování tìchto osobních údajù tìmito orgány veøejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajù pro dané úèely zpracování.

j) tøetí strana
Tøetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veøejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajù, správcem, zpracovatelem ani osobou pøímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávnìna ke zpracování osobních údajù.

k) souhlas
Souhlasem subjektu údajù se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznaèný projev vùle, kterým subjekt údajù dává prohlášením èi jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajù.

2. Jméno a adresa správce

Správcem pro úèely obecného naøízení o ochranì osobních údajù (GDPR), dalších právních pøedpisù o ochranì osobních údajù platných v èlenských státech Evropské unie a dalších ustanovení souvisejících s ochranou údajù je:

hubergroup CZ s.r.o.
Nad Jezerem 568
252 50 Vestec
CZECH REPUBLIC

Telefon: +420 272 680 268
E-mail: cz.sales@hubergroup.com
Webové stránky: www.hubergroup.cz

3. Shromažïování obecných údajù a informací

Webové stránky spoleènosti hubergroup CZ s.r.o. shromažïují øadu obecných údajù a informací v okamžiku, kdy subjekt údajù nebo automatizovaný systém aktivují webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají v serverových protokolových souborech. Shromažïovány mohou být (1) typy a verze používaných prohlížeèù, (2) operaèní systém používaný pøístupovým systémem, (3) webové stránky, z nichž se pøístupový systém dostává na naše webové stránky (tzv. referery – z anglického „referrers“), (4) podstránky webových stránek, (5) datum a èas pøístupu na internetové stránky, (6) adresa v internetovém protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb pøístupového systému a (8) veškeré další podobné údaje a informace, které mohou být použity v pøípadì útokù na naše IT systémy.

Pøi používání tìchto obecných údajù a informací spoleènost hubergroup CZ s.r.o. nevyvozuje žádné závìry o subjektu údajù. Tyto informace jsou spíše nutné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklam, (3) zajištìní dlouhodobé životaschopnosti našich IT systémù a webové technologie a (4) poskytování informací donucovacím orgánùm, nutných k trestnímu stíhání v pøípadì kybernetického útoku. Spoleènost hubergroup CZ s.r.o. proto ze statistického hlediska analyzuje anonymnì shromáždìné údaje a informace za úèelem zlepšení ochrany a zabezpeèení údajù naší firmy a k zajištìní optimální úrovnì ochrany pro osobní údaje, které zpracováváme. Anonymní údaje serverových protokolových souborù jsou uloženy oddìlenì od všech osobních údajù poskytnutých subjektem údajù.

4. Rutinní výmaz a blokování osobních údajù

Správce údajù je povinen zpracovávat a uchovávat osobní údaje subjektu údajù pouze po dobu nezbytnou k dosažení úèelu uložení, nebo pokud tak ukládá evropský legislativní orgán nebo jiné legislativní orgány v právních pøedpisech a naøízeních, které se na správce vztahují.

Pokud se úèel uložení nepoužije nebo pokud doba uložení pøedepsaná evropským legislativním orgánem nebo jiným kompetentním legislativním orgánem vyprší, osobní údaje jsou obvykle zablokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

5. Práva subjektu údajù

a) Právo získat potvrzení
Evropský legislativní orgán udìluje každému subjektu údajù právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou èi nejsou zpracovávány. Pokud si subjekt údajù pøeje toto právo na získání potvrzení využít, mùže se kdykoli obrátit na kteréhokoli zamìstnance správce.

b) Právo na pøístup k osobním údajùm
Evropský legislativní orgán udìluje každému subjektu údajù právo kdykoli bezplatnì získat od správce informace o svých uložených osobních údajích a kopii tìchto informací. Evropské smìrnice a naøízení kromì toho umožòují subjektu údajù pøístup k následujícím informacím:

 • úèely zpracování;
 • kategorie dotèených osobních údajù;
 • pøíjemci nebo kategorie pøíjemcù, jimž byly nebo budou osobní údaje zpøístupnìny, zejména pak pøíjemci ve tøetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné urèit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajù týkajících se subjektu údajù nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • existence práva podat stížnost u dozorového úøadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajù, pokud nejsou získány od subjektu údajù;
 • skuteènost, že dochází k automatizovanému rozhodování, vèetnì profilování, uvedenému v èl. 22 odst. 1 a 4 naøízení GDPR, a pøinejmenším v tìchto pøípadech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a pøedpokládaných dùsledkù takového zpracování pro subjekt údajù.

Subjekt údajù má navíc právo získat informaci, zda jsou jeho osobní údaje pøedávány do tøetí zemì nebo mezinárodní organizaci. V takovém pøípadì má subjekt údajù právo být informován o vhodných zárukách týkajících se daného pøevodu.

Pokud si subjekt údajù pøeje tohoto svého práva na pøístup k osobním údajùm využít, mùže se kdykoli obrátit na kteréhokoli zamìstnance správce.

a) Právo na opravu
Evropský legislativní orgán udìluje každému subjektu údajù právo na to, aby správce bez zbyteèného odkladu opravil nepøesné osobní údaje, které se ho týkají. S pøihlédnutím k úèelùm zpracování má subjekt údajù právo na doplnìní neúplných osobních údajù, a to i poskytnutím dodateèného prohlášení.

Pokud si subjekt údajù pøeje toto právo na opravu uplatnit, mùže se kdykoli obrátit na kteréhokoli zamìstnance správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Evropský legislativní orgán udìluje každému subjektu údajù právo na to, aby správce bez zbyteèného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajù týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbyteèného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z následujících dùvodù a pokud není zpracování nezbytné:

 • osobní údaje již nejsou potøebné pro úèely, pro které byly shromáždìny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajù odvolá souhlas, na jehož základì byly údaje podle èl. 6 odst. 1 písm. a) naøízení GDPR nebo èl. 9 odst. 2 písm. a) naøízení GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní dùvod pro zpracování;
 • subjekt údajù vznese námitku proti zpracování podle èl. 21 odst. 1 naøízení GDPR a neexistují žádné pøevažující oprávnìné dùvody pro zpracování, nebo subjekt údajù vznese námitku proti zpracování podle èl. 21 odst. 2 naøízení GDPR;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávnì;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnìní právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo èlenského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromáždìny v souvislosti s nabídkou služeb informaèní spoleènosti podle èl. 8 odst. 1 naøízení GDPR.

Pokud je dán jeden z výše uvedených dùvodù a pokud chce subjekt údajù požádat o výmaz osobních údajù uložených spoleèností hubergroup CZ s.r.o., mùže se kdykoli obrátit na kteréhokoli zamìstnance správce. Zamìstnanec spoleènosti hubergroup CZ s.r.o. neprodlenì zajistí, aby žádost o výmaz byla okamžitì splnìna.

Jestliže správce osobní údaje zveøejnil a je povinen je podle èl. 17 odst. 1 vymazat, pøijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení pøimìøené kroky, vèetnì technických opatøení, aby informoval ostatní správce, kteøí tyto osobní údaje zpracovávají, že subjekt údajù požádal, aby tito správci vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie èi replikace, pokud není zpracování tìchto osobních údajù požadováno. Zamìstnanec spoleènosti hubergroup CZ s.r.o. zajistí v jednotlivých pøípadech nezbytná opatøení.

e) Právo na omezení zpracování
Evropský legislativní orgán udìluje každému subjektu údajù právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z tìchto pøípadù:

 • subjekt údajù popírá pøesnost osobních údajù, a to na dobu potøebnou k tomu, aby správce mohl pøesnost osobních údajù ovìøit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajù odmítá výmaz osobních údajù a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotøebuje pro úèely zpracování, ale subjekt údajù je požaduje pro urèení, výkon nebo obhajobu právních nárokù;
 • subjekt údajù vznesl námitku proti zpracování podle èl. 21 odst. 1 naøízení GDPR, dokud nebude ovìøeno, zda oprávnìné dùvody správce pøevažují nad oprávnìnými dùvody subjektu údajù.

Pokud je jedna z výše uvedených podmínek splnìna a pokud chce subjekt údajù požádat o omezení zpracování osobních údajù uložených spoleèností hubergroup CZ s.r.o., mùže se kdykoli obrátit na kteréhokoli zamìstnance správce. Zamìstnanec spoleènosti hubergroup CZ s.r.o. toto omezení zpracování zajistí.

f) Právo na pøenositelnost údajù
Evropský legislativní orgán udìluje každému subjektu údajù právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, bìžnì používaném a strojovì èitelném formátu. Subjekt údajù má právo pøedat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle èl. 6 odst. 1 písm. a) naøízení GDPR nebo èl. 9 odst. 2 písm. a) naøízení GDPR nebo na smlouvì podle èl. 6 odst. 1 písm. b) naøízení GDPR, a zpracování se provádí automatizovanì, a pokud zpracování není nezbytné pro splnìní úkolu provádìného ve veøejném zájmu nebo pøi výkonu veøejné moci, kterým je správce povìøen.

Subjekt údajù má navíc pøi výkonu svého práva na pøenositelnost údajù podle èl. 20 odstavce 1 naøízení GDPR právo na to, aby osobní údaje byly pøedány pøímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné, pøièemž práva a svobody ostatních osob nesmí být nepøíznivì dotèeny.

Pro uplatnìní práva na pøenositelnost údajù se mùže subjekt údajù kdykoli obrátit na kteréhokoli zamìstnance spoleènosti hubergroup CZ s.r.o..

g) Právo vznést námitku
Evropský legislativní orgán udìluje každému subjektu údajù z dùvodù týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajù, které se jej týkají, na základì èl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) naøízení GDPR. To se rovnìž týká profilování založeného na tìchto ustanoveních.

V pøípadì vznesení námitky nesmí spoleènost hubergroup CZ s.r.o. osobní údaje dále zpracovávat, pokud nemùžeme prokázat závažné oprávnìné dùvody pro zpracování, které pøevažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajù, nebo pro urèení, výkon nebo obhajobu právních nárokù.

Pokud spoleènost hubergroup CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje pro úèely pøímého marketingu, má subjekt údajù právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajù, které se ho týkají, pro tento marketing. Stejné platí pro profilování, pokud se týká tohoto pøímého marketingu. Pokud subjekt údajù pøedloží spoleènosti hubergroup CZ s.r.o. námitku proti zpracování pro úèely pøímého marketingu, spoleènost hubergroup CZ s.r.o. již nebude osobní údaje pro tyto úèely zpracovávat.

Subjekt údajù má dále právo z dùvodù týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajù, které se ho týkají, spoleèností hubergroup CZ s.r.o., jsou-li osobní údaje zpracovávány pro úèely vìdeckého èi historického výzkumu nebo pro statistické úèely podle èl. 89 odst. 1 naøízení GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro splnìní úkolu provádìného z dùvodù veøejného zájmu.

Pro uplatnìní práva na vznesení námitky se mùže subjekt údajù obrátit na kteréhokoli zamìstnance spoleènosti hubergroup CZ s.r.o.. V souvislosti s využíváním služeb informaèní spoleènosti, a aniž je dotèena smìrnice 2002/58/ES, mùže subjekt údajù dále uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostøedky pomocí technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování, vèetnì profilování
Evropský legislativní orgán udìluje každému subjektu údajù právo nebýt pøedmìtem žádného rozhodnutí založeného výhradnì na automatizovaném zpracování, vèetnì profilování, které má pro nìho právní úèinky nebo se ho obdobným zpùsobem významnì dotýká, pokud toto rozhodnutí (1) není nezbytné k uzavøení nebo plnìní smlouvy mezi subjektem údajù a správcem údajù, (2) není povoleno právem Unie nebo èlenského státu, které se na správce vztahuje a které rovnìž stanoví vhodná opatøení zajišující ochranu práv a svobod a oprávnìných zájmù subjektu údajù, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajù.

V pøípadì, že rozhodnutí (1) je nezbytné k uzavøení nebo plnìní smlouvy mezi subjektem údajù a správcem údajù nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajù, potom spoleènost hubergroup CZ s.r.o. provede vhodná opatøení na ochranu práv a svobod a oprávnìných zájmù subjektu údajù, a to alespoò práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádøit svùj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajù pøeje uplatnit práva ohlednì automatizovaného individuálního rozhodování, mùže se kdykoli obrátit na kteréhokoli zamìstnance spoleènosti hubergroup CZ s.r.o..

i) Právo odvolat souhlas v souvislosti s ochranou osobních údajù
Evropský legislativní orgán udìluje každému subjektu údajù právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajù.

Pokud si subjekt údajù pøeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, mùže se kdykoli obrátit na kteréhokoli zamìstnance spoleènosti hubergroup CZ s.r.o..

6. Ochrana údajù v souvislosti se žádostmi a postup pøi vyøizování žádostí

Správce údajù je povinen shromažïovat a zpracovávat osobní údaje uchazeèù pro úèely zpracování žádostí. Toto zpracování mùže být rovnìž provedeno elektronicky. Tak tomu je zejména v pøípadì, že uchazeè poskytne pøíslušné dokumenty k žádosti e-mailem nebo prostøednictvím webového formuláøe na webových stránkách správce. Pokud správce údajù uzavøe s uchazeèem pracovní smlouvu, budou poskytnuté údaje uloženy pro úèely zpracování pracovního pomìru v souladu s právními požadavky. Pokud správce s uchazeèem žádnou pracovní smlouvu neuzavøe, budou dokumenty k žádosti automaticky vymazány dva mìsíce po oznámení zamítavého rozhodnutí, jestliže žádné jiné oprávnìné zájmy správce tomuto vymazání nebrání. Jinými oprávnìnými zájmy v této souvislosti jsou napø. dùkazní bøemeno v øízení dle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

7. Právní základ pro zpracování

Èl. 6 odst. 1 písm a) naøízení GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu úèelu zpracování. Pokud je zpracování osobních údajù nezbytné k plnìní smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajù, jako je tomu napøíklad v pøípadì, kdy jsou operace zpracování nutné pro dodávku zboží nebo k poskytnutí jakékoli jiné služby, potom je zpracování založeno na èl. 6 odst. 1 písm. b) naøízení GDPR. Stejné platí na takové operace zpracování, které jsou nutné k provedení pøedsmluvních opatøení, napø. v pøípadì dotazù týkajících se našich produktù nebo služeb. Pokud naše spoleènost podléhá právní povinnosti, podle níž je zpracování osobních údajù nutné, napø. k plnìní daòových povinností, je zpracování založeno na èl. 6 odst. 1 písm. c) naøízení GDPR. Ve výjimeèných pøípadech mùže být zpracování osobních údajù nezbytné k ochranì životnì dùležitých zájmù subjektu údajù nebo jiné fyzické osoby. To by nastalo napøíklad v pøípadì, že by návštìvník utrpìl v naší spoleènosti zranìní a jeho jméno, vìk, údaje o zdravotním pojištìní nebo další životnì dùležité informace by musely být pøedány lékaøi, nemocnici nebo jiné tøetí stranì. Potom by bylo zpracování založeno na èl. 6 odst. 1 písm. d) naøízení GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na èl. 6 odst. 1 písm. f) naøízení GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, které nejsou zahrnuty v žádném z výše uvedených právních dùvodù, pokud je zpracování nezbytné pro úèely oprávnìných zájmù naší spoleènosti nebo tøetí strany, kromì pøípadù, kdy pøed tìmito zájmy mají pøednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajù vyžadující ochranu osobních údajù. Takové operace zpracování jsou pøípustné zejména proto, že byly výslovnì zmínìny evropským legislativním orgánem. Ten zastává názor, že oprávnìný zájem by mohl být dán za pøedpokladu, že subjekt údajù je zákazníkem správce (bod 47 vìta 2 v odùvodnìní naøízení GDPR).

8. Oprávnìné zájmy správce nebo tøetí strany

Pokud je zpracování osobních údajù založeno na èl. 6 odst. 1 písm. f) naøízení GDPR, je naším oprávnìným zájmem provozovat obchodní èinnost ve prospìch všech našich zamìstnancù a akcionáøù.

9. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem použitým ke stanovení doby uložení osobních údajù je pøíslušná zákonná doba uchovávání. Po vypršení této doby jsou odpovídající údaje obvykle vymazány, pokud již nadále nejsou zapotøebí k plnìní nebo uzavøení smlouvy.

10. Poskytování osobních údajù na základì zákonného nebo smluvního požadavku; požadavek nutný k uzavøení smlouvy; povinnost subjektu údajù poskytnout osobní údaje; možné dùsledky neposkytnutí tìchto údajù

Upøesòujeme, že poskytnutí osobních údajù je èásteènì požadováno ze zákona (napø. daòovými pøedpisy) nebo mùže vyplývat ze smluvních ustanovení (napø. informace o smluvním partnerovi). Nìkdy mùže být nutné uzavøít smlouvu o tom, že subjekt údajù nám poskytuje osobní údaje, které musíme následnì zpracovat. Subjekt údajù je napøíklad povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše spoleènost podepisuje smlouvu. Neposkytnutí osobních údajù by mìlo za následek, že smlouva s tímto subjektem údajù by nemohla být uzavøena. Døíve než subjekt údajù poskytne osobní údaje, musí kontaktovat nìkterého zamìstnance. Tento zamìstnanec vysvìtlí subjektu údajù, zda je poskytnutí osobních údajù požadováno ze zákona nebo ze smlouvy nebo zda je nezbytné k uzavøení smlouvy, zda je poskytnutí osobních údajù povinné a jaké jsou dùsledky neposkytnutí osobních údajù.

11. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovìdná spoleènost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.


Tyto zásady ochrany osobních údajù byly vytvoøeny generátorem zásad ochrany osobních údajù externích povìøencù pro ochranu osobních údajù, který byl vyvinut ve spolupráci s právníky pro oblast mediálních zákonù ze spoleènosti WBS-LAW.